ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಸ್

ವಿವರಣೆ

MF-RF ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತಾಪನ ಕರಗುವಿಕೆ ಫರ್ನೇಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಸ್

ಕರಗುವ ಹಿತ್ತಾಳೆ

 

 

 

 

 

 

ಹಿತ್ತಾಳೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕರಗುವಿಕೆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತಾಮ್ರ ಕರಗುವ ಕುಲುಮೆ

=