ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತಾಪನದ ತತ್ವ

ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತಾಪನದ ತತ್ವ 1831 ರಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತಾಪನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತಾಪನದ ಮೂಲ ತತ್ವವು ಫ್ಯಾರಡೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಅನ್ವಯಿಕ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಎಸಿ ಪ್ರವಾಹವು ಅದರ ಸಮೀಪವಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಕಾಂತೀಯ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಏರಿಳಿತ ... ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು