ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮನ್ನಣೆ ವೀಡಿಯೊ

ಪೂರ್ಣ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಫೀಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫಾರರಿಂಗ್ ಫರ್ನೇಸ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮನ್ನಣೆ ವೀಡಿಯೊ

=