ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್

ವಿವರಣೆ

ಆರ್ಎಫ್-ಮಧ್ಯಮ ಆವರ್ತನ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೀಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕರಗುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಫರ್ನೇಸ್

ಚಿನ್ನ_ಮಿಲ್ಟಿಂಗ್

 

 

 

 

 

 

 

ಪ್ರವೇಶ-ಕರಗುವ ಚಿನ್ನ

 

 

 

 

 

 

ಕರಗುವ ಚಿನ್ನದ ಕುಲುಮೆ

 

 

 

 

 

 

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕರಗುವ ಚಿನ್ನ

 

 

 

 

 

 

 

 

=